30611 Homer Lane Rd, SHAWNEE (FOR SALE)

Kesia Samborski, KeJo 405 LLC
405-305-7373